Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi AUTO JEREMIÁŠOVA s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2599/1a, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 24191817, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187246 (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem související s užíváním internetového obchodu AUTO JEREMIÁŠOVA dostupného na adrese www.obchod-autojeremiasova.cz (dále jen „e-shop“) a zejména s prodejem zboží či nabízením zboží k prodeji na takovém e-shopu.

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

AUTO JEREMIÁŠOVA s.r.o.
se sídlem Jeremiášova 2599/1a, Stodůlky, 155 00 Praha 5
tel. č.: 251 119 011
e-mail: obchod@autojeremiasova.cz

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ
 • Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese www.obchod-autojeremiasova.cz (dále také jen „Zákazník“).
 • Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.
 1. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 2. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere tím na vědomí, že se na něj vztahují pravidla VOP pro podnikatele.
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Zákazníkem sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese www.obchod-autojeremiasova.cz a je tak umožněno pořízení kopie Zákazníkem. Kopii VOP obdrží Zákazník také jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.
 • Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí právem České republiky s výjimkou kolizních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
 • Kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.

 

 1. KUPNÍ SMLOUVA
 • Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na e-shopu. Objednávku činí Zákazník prostřednictvím e-shopu. Před učiněním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána Zákazníkem Prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou. Takto odeslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.
 • Odesláním objednávky Zákazník zároveň stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky souhlasí. Ustanovení VOP se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Přijetí Zákazníkem odeslané objednávky Prodávající potvrdí na adresu elektronické pošty Zákazníka.  
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku zejména v následujících případech:
 1. Zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží;
 2. Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Zákazníka o této skutečnosti informuje;
 3. Pokud objednávka obsahuje více než 2 kusy alespoň jedné zlevněné položky a zároveň Zákazník uplatňuje slevový kód;
 4. Objednávky s více než jedním uplatněným slevovým kódem nebo produkty s jednotkovou cenou nižší než 15,- Kč;
 5. Zboží je na e-shopu vystaveno za chybnou částku, tj. nižší, než je běžně nabízeno a nejedná se o slevovou akci.
 • Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Prodávajícím vzniká potvrzením objednávky, jež je Prodávajícím zaslána Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu jeho elektronické pošty. Kupní smlouva není po svém uzavření Prodávajícím archivována a není přístupná. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí Zákazník e-mailem na adrese obchod@autojeremiasova.cz
 1. PRÁVA A POVINNOST Z KUPNÍ SMLOUVY
 • Zákazník je podle kupní smlouvy povinen převzít objednané zboží a uhradit kupní cenu, včetně nákladů za dopravu zboží, pokud je účtována a dále splnit další níže uvedené povinnosti. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží a splnit další níže uvedené povinnosti.
 • Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu e-shopu v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem. Všechny ceny v nabídce e-shopu jsou udávány v českých korunách. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
 • Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.
 • Je-li zboží doručováno Zákazníkovi prostřednictvím zásilkové služby a zároveň placeno při jeho převzetí, může dojít k zaokrouhlení celkové platby prováděné v hotovosti tak, že se celková částka zaokrouhlí vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.
 • Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 • Prodávající doručí zboží Zákazníkovi zpravidla do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. To neplatí pro zboží, které není součástí skladových zásob Prodávajícího a Prodávající ho musí nejprve objednat u svého dodavatele. V takovém případě Prodávající sdělí Kupujícímu přesný termín dodání bez zbytečného odkladu po dodání zboží Prodávajícímu ze strany dodavatele.
 • Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená Zákazníkem v objednávkovém formuláři nebo adresa Prodávajícího uvedená tamtéž. Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platební podmínce „platba předem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné, pokud je účtován, na účet Prodávajícího.
 • Zboží Prodávající dle volby Zákazníka doručuje:
 1. osobní odběr na prodejně
 2. prostřednictvím zásilkové služby PPL CZ r.o. IČO: 25194798, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858;
 • Pro platbu lze zvolit jeden z následujících způsobů (platební metody se mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy):
 1. platba předem standardním bankovním převodem;
 2. platba on-line platební kartou skrze platební bránu.
 • Zákazník je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci/Prodávajícímu. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme Zákazníkovi zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu/faktury bez výhrady Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka převzetím zboží Zákazníkem.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
 1. V době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné dojde k vyprodání zboží;
 2. Zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku;
 3. Zákazník jiným podstatným způsobem poruší své povinnosti z kupní smlouvy či v souvislosti s ní.
 • Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zákazník – podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy je Zákazník – spotřebitel povinen doručit Prodávajícímu e-mailem na adresu obchod@autojeremiasova.cz, doporučeným dopisem na adresu Jeremiášova 2599/1a, Stodůlky, 155 00 Praha 5.
 • V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník – spotřebitel povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy předat Prodejci na adrese Jeremiášova 2599/1a, Stodůlky, 155 00 Praha 5. V případě, že Zákazník poruší povinnost vrátit zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2% z kupní ceny za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda nepřesahuje smluvní pokutu.
 • Zákazník – spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení v původním obalu. Vrácené zboží, které bude Zákazníkem – spotřebitelem zpět zasláno na dobírku, nebude Prodávajícím převzato.
 • Platbu Prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Vráceny budou všechny platby, které Prodávající od Zákazníka – spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). 
 • Prodávající je oprávněn z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty věci.
 • Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Zákazník – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud se obě strany nedohodly jinak. Zákazník je povinen uvést číslo účtu pro vrácení peněz včetně kódu a státu banky.
 • Zákazník – spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v občanském zákoníku, zejména nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;
  2. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Zákazníka - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
  3. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
  4. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním.
 • Prodávající odpovídá, že zboží při jeho převzetí Zákazníkem nemá vady. Zejména pak, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, že je vhodné k účelu, pro které ho Zákazník požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • Půjde-li o vadné plnění Prodávajícího nepodstatně porušující kupní smlouvu, má Zákazník-spotřebitel právo na 1) odstranění vady nebo na 2) přiměřenou slevu z kupní ceny; nelze-li vadu zboží odstranit bez zbytečného odkladu, může Zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (u součásti zboží pouze této součásti).
 • Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník-spotřebitel od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník-spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 • Poruší-li Prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem, má Zákazník-spotřebitel právo na:
 1. Odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodání chybějícího;
 2. Jeho opravu;
 3. Slevu z kupní ceny; nebo
 4. Odstoupení od kupní smlouvy, s tím, že spolu s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu poté musí Zákazník sdělit, jaké právo si zvolil, volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit.
 • Právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy má Zákazník - spotřebitel, pokud:
 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil;
 2. Pokud se vada projeví opakovaně;
 3. Je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 4. Je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
 • Zákazník – spotřebitel může vytknout vadu zboží, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Zákazník – spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Zákazník – spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
 • Zákazník – podnikatel má povinnost oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží.
 • Pro práva z vadného ve vztahu k Zákazníkovi – podnikateli platí následující: V rámci uplatnění práv z vad Zákazníkem-podnikatelem rozhodne Prodávající dle své volby o řešení oprávněného nároku z vadného plnění některým z následujících způsobů:
 1. Odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. Odstraněním vady opravou věci;
 3. Poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.
 • Prodávající posoudí a vyřídí každou oprávněnou reklamaci Zákazníka-spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od řádného uplatnění nároku z vadného plnění (reklamace) Zákazníkem-spotřebitelem.
 • Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pro případ škody vzniklé na zboží, zejména pokud zboží vrácené Zákazníkem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 • Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud Zákazník zjistí jakýkoliv zjevný rozdíl nebo rozpor mezi kupní smlouvou či údaji uvedenými v dodacím listě a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží informovat Prodávajícího.
 • Při reklamaci je Zákazník povinen postupovat takto:
 1. Pokud se jedná o reklamaci dodávky (např. množstevní rozdíl mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím), Zákazník zboží reklamuje u Prodávajícího na e-mailové adrese obchod@autojeremiasova.cz;
 2. Pokud se jedná o reklamaci funkční vady zboží, Zákazník může zboží reklamovat u Prodávajícího na e-mailové adrese obchod@autojeremiasova.cz;
 3. Zákazník se zásilkou předloží dodací list a fakturu.
 • Reklamace bude vyřízena co nejrychleji. V případě Zákazníka – spotřebitele bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodnou jinak. V případě Zákazníka – podnikatele bude reklamace vyřízena ve lhůtě stanovené Prodávajícím.
 • V případě neoprávněné reklamace je Zákazník povinen bezodkladně uhradit Prodávajícímu veškeré s tím spojené náklady, které na straně Prodávajícího vznikly.

 

 1. INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 • Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem, a Prodávajícím je Česká obchodní inspekce. Návrh na zahájení řízení ADR je možné podat prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese https://adr.coi.cz/cs, poštou, případně návrh podat osobně na kontaktním místě ADR: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Osobní údaje Zákazníka, které jsou součástí objednávek či rezervací, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití.
 • Osobní údaje budou zpracovávány Prodávajícím, u kterého si Zákazník zboží přebírá, jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a za účelem nabízení produktů a služeb Prodávajícího, zjišťování spokojenosti Zákazníků, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Zákazník má další práva blíže specifikovaná v Evropském nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Jejich výčet je k dispozici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32016R0679. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Zákazníka dobrovolné. Pokud si Zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí tuto skutečnost Prodávajícímu na e-mail: obchod@autojeremiasova.cz.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Prodávající a Zákazník – podnikatel tímto sjednávají a Zákazník – podnikatel výslovně souhlasí s tím, že:
 1. Zákazník – podnikatel není oprávněn provádět jednostranné zápočty pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího;
 2. Zákazník – podnikatel není oprávněn zřídit zástavní právo k pohledávce za Prodávajícím;
 3. Pohledávka za Prodávajícím nemůže být předmětem zástavního práva ani jakéhokoli jiného zajišťovacího institutu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího;
 4. Zákazník – podnikatel není oprávněn postoupit pohledávku za Prodávajícím na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

 

 

 1. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 • Pro vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem je rozhodující znění Obchodních podmínek účinné ke dni učinění příslušné objednávky ze strany Zákazníka.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.06.2023